Уведомление за обработване на лични данни

С настоящото уведомление, „Зърнен Терминал Варна Запад“ АД Ви информира за обработването на Вашите лични данни при изпълнение на процедурата по подбор на кандидати за работа и предприемане стъпки за сключване на трудов договор или встъпване в други гражданско-правни взаимоотношения с Вас.

 

Какви лични данни обработваме?

При подбора на кандидати за работа/стажанти се обработват следните лични данни, които се предоставят доброволно от кандидата в писмена форма:

– Идентификационни данни: имена по документ за самоличност, възраст, гражданство, снимка;
– Данни за контакт: телефон; факс; адрес на електронна поща; адрес за кореспонденция;
– Образование – образователна и/или квалификационна степен, трудов стаж и умения;
– Други данни, предоставени от Вас в/към кандидатурата: препоръки; предишен трудов опит; езици.

Данни, които се генерират от дружеството във връзка с провеждане процедура по подбор на кандидати за работа/стажанти:

– Резултати от представяне по време на интервюта (протоколи), изпити и тестове.

 

За какви цели обработваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни се обработват на основание чл. 6(1)б. от Регламент ЕС 2016/679 за защита на личните данни, а именно предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, по който субектът на данните е страна. Обработването на Вашите лични данни е необходимо за:

– Извършване на подбор на кадри;
– Сключване на трудов договор след успешно преминаване на процедурата по подбор.

Вашите данни ще бъдат обработвани само за избраната от вас позиция. Кандидатурата Ви може да бъде запазена с цел участие в подбора при бъдещи позиции само при наличие на изрично съгласие от Ваша страна.

 

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни се съхраняват за срок от 1 месец след приключване на процедурата по подбор за конкретната позиция/стажантска програма, за която кандидатствате. След изтичане на едномесечния срок, предоставените от Вас документи за кандидатстване ще бъдат унищожени, а документите за кандидатстване на успешните кандидати ще бъдат съхранявани в трудовото им досие. Срокът за съхранение на Вашата кандидатура може да бъде удължен единствено въз основа на Вашето свободно изразено, конкретно и информирано съгласие. Кандидатури, за които е дадено съгласие да бъдат обработвани за бъдещи позиции, ще бъдат запазени и разглеждани за срок от 1 година или до оттегляне на даденото съгласие.

 

С кого споделяме Вашите лични данни?

Вашите лични данни се обработват от „Зърнен Терминал Варна Запад“ АД в качеството му на администратор на лични данни, със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 203609503. Администраторът не предоставя Вашите лични данни на трети страни, освен в случаите, когато събира и обработва личните данни на кандидатите за позиции в други дружества в групата на Агрополихим.

 

Какви са Вашите права и как можете да ги упражните?

При обработване на личните Ви данни Вие имате следните права, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679:

– Право на информация относно обработването на личните Ви данни: цели на обработване, категориите лични данни и получатели, на които Вашите данни ще бъдат или са били предоставяни, предвидения срок, за който ще се съхраняват, съществуването на автоматизирано вземане на решения, източник на личните данни (чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679).

– Право да изисквате коригиране или допълване на лични данни, които са неточни/неактуални (чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679).

– Право да изисквате изтриване на личните Ви данни без ненужно забавяне, когато е приложимо: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани; при оттегляне на съгласие, върху което се основава обработването; спазване на правно задължение; личните данни са били обработвани незаконосъобразно (чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679).

– Право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни; когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им; когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са Ви необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите Ви като субект на данни. (чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679).

– Право да изисквате да бъдат уведомени третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко коригиране, изтриване или ограничаване, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия (чл. 19 от Регламент (ЕС) 2016/679).

– Право на преносимост на данните- да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поискате прехвърлянето на тези данни на друг администратор, ако са налице предвидените в Регламент (ЕС) 2016/679 основания за това (чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679).

– Имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработването на личните Ви данни, извършвано на основание легитимен интерес. В тези случаи обработването се прекратява, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи (чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679).

– Право на подаване на жалба до надзорен орган по защита на данните, съгласно чл.77 от Регламент (ЕС) 2016/679, ако считате, че Регламент (ЕС) 2016/679 или други приложими правила за защита на личните данни са нарушени. Надзорният орган в България е: Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 ,Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

 

Как да се свържете с нас?

Запитвания и искания за упражняване на права, свързани със защитата на личните Ви данни, можете да отправяте на e-mail: data.protection@agropolychim.bg.