Уведомление за обработване на лични данни

С настoящото уведомление „ЗЪРНЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА ЗАПАД“ АД Ви информира за обработването на Вашите лични данни при изпращане на запитване към „ЗЪРНЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА ЗАПАД“ АД чрез уебсайт https://www.varnagrain.bg/

Какви лични данни обработваме?

При попълване на формата за обратна връзка от Ваша страна, събираме следните доброволно предоставени от Вас данни в писмена форма:

 • Данни за идентификация: имена;
 • Данни за осъществяване на контакт с Вас: адрес на електронна поща; телефон.

За какви цели обработваме Вашите лични данни?

 • Предоставяне на отговор на запитване или предложение;
 • Обработка на оплаквания.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Личните Ви данни се обработват на основание чл. 6(1)е от Регламент (ЕС) 2016/679 за целите на легитимните интереси на Администратора, а именно подобряване управлението на взаимоотношенията ни с клиенти и други заинтересовани лица.

За какъв срок съхраняваме  Вашите лични данни?

Данните се съхраняват за срок от 1 година като могат да бъдат съхранявани и за по-дълъг срок, ако е необходимо за установяване, упражняване или защита на правни претенции на Администратора. 

С кого споделяме Вашите лични данни?

Вашите лични данни се обработват от Администратора  „ЗЪРНЕН ТЕРМИНАЛ ВАРНА ЗАПАД“ АД със седалище и адрес на управление: гр. Девня 9160, Индустриална зона, ЕИК 203609503.

Администраторът не предоставя Вашите лични данни на трети страни, с изключение на:

 • други дружества в групата на „АГРОПОЛИХИМ“ АД с цел проучване и отговор на въпроса/предложението/оплакването;
 • компетентни органи съгласно закона;
 • други лица, предвидени в нормативен акт, включително лица, осъществяващи правната защита на правата и интересите на Администратора.

Какви са Вашите права и как можете да ги упражните?

При обработване на личните Ви данни Вие имате следните права, посочени в Регламент (ЕС) 2016/679:

 • Право на информация относно обработването на личните Ви данни: цели на обработване, категориите лични данни и получатели, на които Вашите данни ще бъдат или са били предоставяни, предвидения срок, за който ще се съхраняват, съществуването на автоматизирано вземане на решения, източник на личните данни (чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679).
 • Право да изисквате коригиране или допълване на лични данни, които са неточни/неактуални (чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679).
 • Право да изисквате изтриване на личните Ви данни без ненужно забавяне, когато е приложимо: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани; при оттегляне на съгласие, върху което се основава обработването; спазване на правно задължение; личните данни са били обработвани незаконосъобразно (чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679).
 • Право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, когато личните данни не са точни, като в този случай ограничаването е за срок, в който администраторът да провери точността на личните данни; когато обработването на личните данни е неправомерно, но не желаете същите да бъдат изтрити, а само да бъде ограничено използването им; когато администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; когато сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите Ви като субект на данни. (чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679).
 • Право да изисквате да бъдат уведомени третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко коригиране, изтриване или ограничаване, освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия (чл. 19 от Регламент (ЕС) 2016/679).
 • Право на преносимост на данните, да получите личните си данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, или да поискате прехвърлянето на тези данни на друг Администратор, ако са налице предвидените в Регламент (ЕС) 2016/679 основания за това (чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679).
 • Имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработването на личните Ви данни, извършвано на основание легитимен интерес. В тези случаи обработването се прекратява, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи (чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679).
 • Право на подаване на жалба до надзорен орган по защита на данните, съгласно чл.77 от Регламент (ЕС) 2016/679, ако считате, че Регламент (ЕС) 2016/679 или други приложими правила за защита на личните данни са нарушени. Надзорният орган в България е: Комисия за защита на личните данни, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 ,Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ 

Как да се свържете с нас?

Запитвания и искания за упражняване на права, свързани със защитата на личните Ви данни, можете да отправяте на e-mail: data.protection@agropolychim.bg